In 2007 zijn Sovon Vogel onderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland gestart met een nieuw telproject om de aantalsontwikkeling en verspreiding van broedvogels in bebouwde gebieden beter in beeld te brengen: het Meetnet Urbane Soorten (MUS). De eerste resultaten zijn opmerkelijk. Tot op heden is bitter weinig bekend over trends van vogels in stedelijk gebied. Bebouwing is bij vogelaars niet erg in trek en de in ons land gangbare methode om broedvogels te tellen is arbeidsintensief en in steden moeilijk uitvoerbaar. Met een nieuw, arbeidsextensief en relatief laagdrempelig project hoopten Sovon en Vogelbescherming zowel de huidige vogeltellers als nieuwe tellers te bereiken.