Een bericht dat weinig aandacht kreeg, staat op de website van de Telegraph: http://www.telegraph.co.uk/earth/ main.jhtml?xml=/earth/2007/12/07/ eabirds107.xml. In het bericht werd melding gemaakt van duizenden zeevogels die aanspoelen op de kusten van Engeland en Schotland. De vogels bleken zeer vermagerd doordat ze in de zee onvoldoende voedsel konden vinden. Tot die conclusie komt Kjell Isaksen, een ecoloog uit Oslo, die als bioloog de ontwikkeling van de wildstand volgt. Aan de kust van Noorwegen vond men zeer veel Alken en Zeekoeten, die sterk ondervoed waren. Kort daarna trof men eveneens Papegaaiduikers aan, die ook sterk ondervoed waren. Dit laatste is vreemd, omdat deze soort zuidelijker overwintert op de oceaan dan Alken en Zeekoeten. Kan dit komen doordat de zeestromingen door de wind anders gestuwd worden, waardoor er voedseltekort ontstaat op plekken die normaal geschikt zijn voor de zeevogels? Wetenschappers zien in deze ramp een stimulans om samen te werken met alle landen rondom de Noordzee om deze situatie te bestuderen en oplossingen te vinden. Op een pagina van BBC News ( http:// news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/563388.stm) wordt geschreven dat het wegvangen van grote hoeveelheden Noorse Zandspiering Ammodytes marinus van invloed is op het verhongeren van de zeevogels. Ook is gebleken dat de reproductie van Drieteenmeeuwen Rissa tridactyla in een aantal kolonies sterk is verminderd. Dit kan het gevolg zijn van overbevissing op Zandspieringen. In Europees verband dienen er maatregelen te worden genomen.