Eens waren de ganzen vogels die onze bescherming genoten. Dat is helaas al lang niet meer zo. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) belegde een bijeenkomst voor natuurbeheerders. Er is voor deze groep een speciale website: http:// www.beheerdersnetwerken.nl. Daarop is de uitnodiging voor de bijeenkomst te vinden en daarin staat: ‘Er is momenteel veel aandacht voor ganzen in ons land. Vooral de fors groeiende aantallen overzomerende Grauwe Ganzen geven aanleiding tot discussie. Vanuit terreinbeherende organisaties klinken bijvoorbeeld geluiden over negatieve effecten van ganzen op de weidevogelstand. Er vindt onder andere onderzoek plaats naar de effecten van overwinterende ganzen op weidevogels en naar de effecten van groepen overnachtende ganzen op de waterkwaliteit in voedselarme vennen. Vanuit de maatschappij wordt emotioneel gereageerd op vangacties op Texel. De vraag is wat de aanwezigheid van grote aantallen ganzen betekent voor de natuur en het bereiken van bepaalde natuurdoelstellingen. Welke problemen ondervinden beheerders nu werkelijk en op welke schaal (ernst van het probleem, lokaal/ regionaal)? Doel van de bijeenkomst is om samen met beheerders, waterschappers, beleidsambtenaren en medewerkers van terreinbeherende organisaties te inventariseren: wat gewenste en ongewenste effecten zijn van de aanwezigheid van ganzen; hoe het ganzenbeleid in de praktijk werkt; hoe beheerders in hun beheer inspelen op de aanwezigheid van grote aantallen ganzen (aandachtspunten voor beheermaatregelen); welke vragen en knelpunten beheerders willen voorleggen aan onderzoek en beleid. Het gaat om zowel de zomerganzen als de winterganzen. Deze bijeenkomst is vooral bedoeld om ervaringen en signalen uit de praktijk door te geven aan onderzoek en beleid. Aan het eind van de middag wordt een overzicht gemaakt van knelpunten, kennislacunes, onderzoeksvragen en beleidssignalen.’ Wat dit nu betekent voor de ganzen, merken wij wel in 2009.