Een opmerkelijke vorm van gedrag werd waargenomen bij een groepje Dodaarzen Tachybaptus ruficollis. De waarneming vond plaats bij de Noordhovense Plas, een kleine recreatieplas aan de rand van de Zoetermeerse bebouwing. Op 24 februari 2008 tussen 17 en 18 uur werden groepjes Dodaarzen gezien, in totaal zes exemplaren. Zij zwommen rond en foerageerden in groepjes van twee of drie. Op een zeker moment vormden de vogels echter een breed front met onderlinge afstanden van circa twee tot drie meter. Ze doken tegelijkertijd en kwamen tegelijkertijd weer boven. Dit gedrag werd ten minste vijfmaal herhaald. Op deze wijze vormden de vogels een ‘gordijn’ van circa twintig meter breed. De Dodaars duikt gewoonlijk op 1 m diepte, de plas is minder dan 2 m diep. Het ‘gordijn’ reikt dan tot op de bodem. Het succes van deze handelwijze kon niet vastgesteld worden. Er waren geen aanwijzingen voor grote vangsten die met enige moeite doorgeslikt worden. Maar kleine prooien worden onder water door-geslikt (Bandorf, H. Vogelwelt Beihefte 1, 7-61 1970). Deze auteur meldt ook dat de Dodaars in de winter solitair foerageert. In de literatuur zijn geen verwijzingen gevonden die dit gedrag beschrijven. Uit eigen waarneming ken ik als enige vorm van sociaal gedrag van de Dodaars, en ook van de Fuut Podiceps cristatus, dat man en vrouw bij conflicten over territoria gezamenlijk optreden.