Sovon Vogelonderzoek Nederland heeft in 1984 een methode ontwikkeld om het aantal broedterritoria in een gebied te bepalen (Van Dijk 2004). Deze methode werkt als volgt. In de loop van het broedseizoen worden verscheidene bezoeken aan het telgebied gebracht, waarbij alle waargenomen broedvogels worden ingetekend op een veldkaart. Vervolgens worden de waarnemingen op afzonderlijke soortenkaarten overgezet. Aan het eind van het seizoen wordt het aantal territoria bepaald door alle waarneempunten op de soortenkaarten via soortspecifieke regels te clusteren.