Al tientallen jaren gaat het niet goed met een aantal weidevogelsoorten in ons land. Vogelbeschermers, agrariërs en overheden zijn het daarover eens. Veel particulieren en overheden zijn begaan met het lot van weidevogels. Het is echter niet gemakkelijk de factoren te beïnvloeden die deze achteruitgang veroorzaken. De Provincie Overijssel is zich bewust van het feit dat bepaalde delen van haar grondgebied belangrijk zijn als broedgebied voor weidevogels. Het is echter een grote opgave om in het agrarische gebied een evenwicht te vinden tussen een gezonde landbouwsector en het behoud van weidevogelpopulaties. In het verleden zijn verscheidene maatregelen getroffen om de achteruitgang van weidevogelaantallen een halt toe te roepen bijvoorbeeld met natuurproductiebetaling en andere subsidies ter stimulering van weidevogelbeheer. Het huidige weidevogelbeleid wordt in een kader samengevat.