De meeste Nederlanders zullen als zij denken aan vogels in het boerenland in de eerste plaats de gedachten uit laten gaan naar onze bekende weidevogels. Met name de vogels die bij ons bekend zijn van de graslanden, zoals Kievit, Tureluur en Grutto. Weidevogels staan onder druk en er worden jaarlijks flinke sommen geïnvesteerd in de hoop het tij te kunnen keren en de populaties ook op langere termijn te kunnen behouden. Mede dankzij de steun van een grote bekende nationale loterij kreeg het project ‘Nederland Gruttoland’ grote bekendheid in ons land. Daarmee kreeg ook de Grutto grote bekendheid als weidevogelsoort. Er zullen dan ook niet veel Nederlanders zijn die niet weten dat Grutto’s maar moeilijk stand kunnen houden in ons land en dat er veel energie, aandacht en natuurlijk ook geld nodig zijn om deze soort op peil te houden. Van tijd tot tijd wordt ook wel alarm geslagen omdat ook andere boerenvogels achteruitgaan in ons land, maar deze signalen krijgen meestal veel minder aandacht. Het boek ‘Farmland Birds Across The World’, uitgegeven door de Spaanse uitgeverij Lynx en onder redactie van een team van deskundigen van het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM), helpt de blik te verruimen. Ook akkervogels gaan achteruit en niet alleen in Nederland maar over de hele wereld zijn er zorgelijke ontwikkelingen. De biodiversiteit staat overal onder druk, ook op het boerenland. Door de steeds stijgende voedselbehoefte van de mens verdwijnen veel soorten door intensivering van de landbouw. Niet alleen door intensiever gebruik van het land dat in gebruik is, maar ook door vaak grootschalige ontginningen van natuurlijke biotopen. Biotooprijke gebieden worden getransformeerd in monoculturen. Tegelijkertijd zijn er ook omgekeerde processen. In Oost-Europa en Rusland bijvoorbeeld, waar voormalige landbouwgronden braak komen te liggen. Dergelijke vaak grootschalige processen hebben ook grote gevolgen voor de vogelwereld. Wereldwijd gaan vogels op landbouwgrond achteruit, 13% van de soorten wordt bedreigd. Dat komt vooral door de intensivering van de landbouw, die erop is gericht dat gras en gewas sneller groeien.