Toen in 2010 Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland hun plannen bekendmaakten om 2011 uit te roepen tot het ‘Jaar van de Boerenzwaluw’, besloot de redactie van het Vogeljaar dat het een goede gelegenheid was om een themanummer aan deze soort te gaan wijden. Al eerder – in 1986 – had de Stichting Het Vogeljaar een speciaal nummer over de Huiszwaluw uitgebracht. De hier voorliggende uitgave gewijd aan de Boerenzwaluw is een mix van allerlei onderwerpen die betrekking hebben op onderzoeken, bescherming, behoud en wetenswaardigheden over de Boerenzwaluw. De artikelen zijn een greep uit wat er zoal bekend is over de Boerenzwaluw. Hoewel de Boerenzwaluw op de Rode Lijst staat moeten we het antwoord op hoeveel broedparen er in Nederland voorkomen schuldig blijven. De meest recente schatting, gepubliceerd in de landelijke broedvogelatlas van Sovon van 2004, dateert uit de periode 1998-2002. Deze komt uit op een maximale stand van honderd- tot tweehonderdduizend broedparen. De marge van honderd procent tussen het minimale en maximale aantal is wel erg ruim. Hopelijk ontstaat er na alle aandacht die er dit jaar aan de Boerenzwaluw wordt geschonken, een monitoring van de populatie van een dusdanige ontvang dat die een jaarlijkse representatieve steekproef vormt. Pas dan kunnen betrouwbare uitspraken worden gedaan over de werkelijke stand en het wel en wee ervan. Hoe dan ook, uit diverse publicaties komt naar voren dat er door de invloed van diverse factoren in de tweede helft van de vorige eeuw een onrustbarende achteruitgang moet hebben plaatsgevonden. Het kunnen interne, wellicht door ons allen beïnvloedbare factoren zijn in Nederland, Echter ook externe faktoren op mondiaal niveau, of tijdens de trek en overwintering spelen een belangrijke rol.