In de jaren negentig van de vorige eeuw is onder andere in het kader van het internationale European Swallow Project veel informatie verzameld over de broedbiologie van de Boerenzwaluw Hirundo rustica. In Nederland gebeurde dat door het Vogeltrekstation in samenwerking met Stichting Hirundo, Over deze gegevens is slechts beperkt gerapporteerd (Van den Brink 2003). Deze gegevens zijn belangrijk om de recente broedbiologische gegevens, zoals verzameld met het Meetnet Nestkaarten van Sovon Vogelonderzoek Nederland/Centraal Bureau voor de Statistiek, in een historisch kader te plaatsen. Zodoende kunnen bijvoorbeeld langetermijn-trends in legbegin of van het broedsucces gereconstrueerd worden. Dit is belangrijke informatie om aantalsontwikkelingen van de Boerenzwaluw in Nederland te verklaren en geschikte beschermingsmaatregelen te kunnen formuleren. Daarom zijn de historische nestgegevens onlangs opgenomen in het Nestkaartenbestand en zodoende ‘veilig gesteld’ voor toekomstig gebruik. Hieronder worden wat eerste verkennende bewerkingen van de broedgegevens gepresenteerd en in het perspectief van de aantalsontwikkelingen geplaatst.