Zomer 2010 was het veertig jaar geleden dat één van de auteurs de Hoogezandsche Gorzen inventariseerde op broedvogels. Dat gebeurde in de laatste zomer dat in het Hollandsch Diep en Haringvliet het tij liep. Na 1970 gingen de inventarisaties met tussenpozen door, in 2010 voor de negende maal. De voorlaatste keer was zomer 2007. Niet alleen het veertigjarige jubileum deed besluiten al na drie jaar opnieuw te inventariseren. Er zijn dringende andere redenen om de (broed)vogelontwikkeling op de voet te volgen. Het onderzoeksgebied omvat meer dan de Hoogezandsche Gorzen. Het gaat om het gehele buiten de waterkering gelegen territorium van de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen, een strook die zich uitstrekt van de Leidingstraat in het oosten tot aan het Numansgors in het westen. Dus ook twee buitenpolders maakten steeds deel uit van het onderzoeksgebied: de Oosterse Bekade Gorzen en de Buttervlietpolder, het akkerbouwpoldertje met belendende dijken dat grenst aan het zogenaamde ‘Weitje van De Koning’.