Op vrijdag 27 augustus 2010 namen mijn vrouw en ik in de Mandenvallei op Texel een vogel waar met een zeer afwijkend verenkleed. Het was een dag met veel doortrek. Tijdens de wandeling door het duingebied zagen wij onder andere veel Kneutjes Carduelis cannabina, Roodborsttapuiten Saxicola rubicola en Grasmussen Sylvia communis. Tussen de Tapuiten Oenanthe oenanthe zagen we een geelwit gekleurde zangvogel die ongeveer zo groot als een Tapuit was. Mijn eerste indruk was een soort albino Tapuit. Mijn vrouw en enkele andere vogelaars die ik de foto’s van de vogel op mijn camera liet zien, hadden meer de indruk dat het een Bonte Vliegenvanger Ficedula hypoleuca zou kunnen zijn. Op één van de foto’s heeft de vogel wat afhangende vleugels die we ook zien bij de Bonte Vliegenvanger. Eén van de aanwezige vogelaars gaf de kleurafwijking de naam flavistisch, geel gekleurd (Eric Menkveld, persoonlijke mededeling). Naar aanleiding van een tweetal artikelen in het Vogeljaar (Terluin 2009, Van Grouw 2000) kreeg ik in ieder geval twijfels over het type kleurafwijking. Nadat ik de foto’s naar een medewerker van Sovon had gestuurd rees er ook twijfel over de determinatie van de soort (Foppen, persoonlijke mededeling). Om wat meer zekerheid te krijgen over zowel de soort als het type kleurafwijking heb ik enkele van de door mij genomen foto’s naar de heren Van Grouw en Terluin gestuurd.