Sinds 1973 worden door de Werkgroep Eempoldertellingen van de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken elke veertien dagen alle vogels geteld in de westelijke Eempolders. Deze tellingen begonnen destijds op verzoek van de Werkgroep Ontwikkeling Eemland. Er waren in die tijd plannen voor een landinrichting (die vanaf 1990 inderdaad heeft plaatsgevonden) en men was bang dat met name de rijke weidevogelstand onder grote druk zou komen te staan. De bedoeling was en is om door continue inventarisatie van alle vogels veranderingen, zowel positieve als negatieve, te signaleren. Een belangrijke reden voor het opzetten van de tellingen was dat Eemland ook toen al bekend stond als belangrijk gebied voor weidevogels, maar concrete cijfers – die ook bruikbaar waren voor inspraak bij de plannen voor de ruilverkaveling – waren echter niet voorhanden. Het duurde nog jaren voordat de ruilverkaveling daadwerkelijk werd uitgevoerd, maar de tellingen zijn steeds volgehouden en worden nog steeds voortgezet. In deze veertig jaar is een interessante langjarige reeks telgegevens opgebouwd.