Kort geleden verscheen bij Martinus Nijhoff te 's-Gravenhage, het vogelboek „De Vogels van de Nederlandse Antillen” door Dr. K. H. Voous met 22 platen van H. J. Slijper en 9 foto’s. Van de 147 soorten zijn verblijf, kenmerken, levenswijze en nest, verspreiding en bescherming op uitstekende wijze behandeld. We hopen, dat dit boekje bij zal dragen tot betere kennis van de vogels van de Nederlandse Antillen en tevens tot betere en meer uitgebreide bescherming van de vogels aldaar. De wettelijke bepalingen zijn dan pas van nut als de beschermingsgedachte onder de bevolking leeft. Vierentwintig soorten blijken wettelijk beschermd te zijn, terwijl bij tenminste 31 soorten directe bescherming (Witstaartbuizerd, Roodstaartbuizerd, Visarend, Grote blauwe duif; Holenuil enz.) of een gesloten jachttijd (Blauwvleugeltaling; Eared dove; White fronted dove; Zenaida dove e.d.) dringend gewenst is. De tekeningen (w.o. vele gekleurde) van Slijper zijn subliem.