Eindelijk heeft de nieuwe jachtwet haar beslag gekregen. Zij werd onlangs door de Tweede Kamer aangenomen en het is te verwachten, dat ook de Eerste Kamer haar goedkeuring zal geven aan dit nieuwe wetsontwerp. Onze belangstelling gaat vanzelfsprekend in de eerste plaats uit naar de vogelsoorten, welke onder de nieuwe jachtwet zullen vallen. Immers artikel 1 van de Vogelwet zegt, dat deze wet verstaat onder „Beschermde vogels”: alle vogels, welke behoren tot één der in Europa in het wild levende soorten met uitzondering van het pluimvee en de in artikel 1 van de Jachtwet 1923 genoemde vogels. In de nieuwe jachtwet komt een bepaling voor, dat inplaats van „artikel 1 van Jachtwet 1923” dient te worden gelezen „artikel 2 van de Jachtwet”. Aan de hand van het oude en het nieuwe artikel zullen we eens gaan bezien, welke winsten verliespunten de Vogelwet bij deze wij-