Het is ons bekend, dat verschillende controleurs – vogelwet in het afgelopen jaar actief zijn opgetreden. Jammer genoeg ontvingen we daarover geen of schaarse mededelingen. De ons bekend zijnde gevallen mogen we U niet onthouden, want daaruit blijkt, dat controle op de vogelwet geen overbodige luxe is. H. P. A. van H. te A. werd op 26 October 1954 door de Hoofdcontroleur-Vogelwet, in samenwerking met de politie, bekeurd, terzake van het onbevoegd voorhanden hebben van acht levende beschermde vogels, alle insecteneters, die in beslag werden genomen. In ons November-nummer van 1953 (eerste jaargang, nr 4) deelden wij mede, dat bij genoemd persoon 17 levende beschermde vogels in beslag genomen waren. Hij kreeg toen zijn vierde proces-verbaal.