Een van de eerste doelstellingen van de natuurbescherming, en vooral van de internationale natuurbescherming, is diersoorten, die dreigen uit te sterven, te beschermen. Een soort, die in dit opzicht de aandacht vraagt, is de Sandwichgans of ne-ne. Deze ganzen kwamen alleen voor op Hawaii, waar zij tot voor betrekkelijk korte tijd in een behoorlijk grote populatie in de bergen leefden. Vrij snel zijn zij echter in aantal teruggelopen door de oorzaken, die zich bijna steeds in dergelijke gevallen doen gelden, overmatige jacht en menselijke ingrepen in hun levensmilieu.