Alle gewesten en afdelingen van de K.N.N.V. en de N.J.N. organiseren een weekend, 13/14 oktober a.s., dat geheel gewijd zal zijn aan de vogeltrek. Gedurende de gehele Zaterdag- of Zondagochtend, in ieder geval van 7.—■ tot 9.— uur zal de trek van alle langskomende vogelsoorten op vele plaatsen in ons land door vele kijkers bespied worden en genoteerd op speciaal daarvoor vervaardigde invullijsten, verkrijgbaar bij onze administrateur S. Engels. Een handleiding voor dit zeer interessante werk wordt bij. gesloten. Iets van de resultaten, tot nu toe verkregen, vindt U uiteengezet in het artikel van de Heer Mulder, elders in dit blad. Hiervoor is echter meer nodig geweest dan een enkel weekend van intensief waarnemen in het jaar.