Binnen 500 meter van een huis op Berkenheuvel (Drenthe) broedt jaarlijks een buizerdpaar. Als de bewoner van dat huis een nieuwsgierige roofvogelliefhebber blijkt te zijn, loop je als Buizerd het risico regelmatig in de broedtijd te worden bezocht. Dat is precies wat er is gebeurd in 1992 en 1993. Die bezoeken hadden tot doel de groeisnelheid van de jongen en de voedselkeus bij te houden. Daartoe werden de jongen 1-3 maal per dag gemeten en gewogen. De prooiresten op het nest werden gedetermineerd naar soort, leeftijd en sexe (voor zover mogelijk). Het gewicht van de prooien werd genoteerd indien ze intact op het nest lagen. In 1992 werden bij twee bezoeken in de eifase en 49 bezoeken in de nestjongenfase gebracht, in 1993 twee bezoeken in de eifase en 51 bezoeken in de nestjongenfase. Het eerste ei werd in 1992 en 1993 op resp. 3 april en 28 maart gelegd, het aantal eieren was resp. drie en vier en het aantal uitgekomen eieren resp. twee en drie. De nestcontroles leverden in 1992 en 1993 resp. 63 en 97 prooien op, namelijk negen soorten zoogdieren, elf soorten vogels en zeven soorten amfibieën en reptielen.