Het is nu al weer zeven jaar geleden dat de Club van Zeetrekwaarnemers (C.v.Z.) in februari 1972 werd opgericht. Een bescheiden terugblik is dan ook eens op zijn plaats. De activiteiten zijn in de loop der jaren toegenomen getuige de ontwikkeling in het jaarlijks aantal waarnemingsuren, de meer omvattende jaarvergaderingen, een succesvol begin met waarnemingen verder uit de kust vanaf Meetpost Noordwijk, de recents tellingen van verblijvende vogels langs de hele Nederlandse kust en een toenemende coördinatie bij stookolieslachtoffertellingen. Na de toetreding tot de Nederlandse Ornithologische Unie in 1976, is inmiddels ook de twee maal jaarlijkse interne verslaggeving in de seizoenverslagen uitgebreid met een eerste samenvattend ornithologisch jaaroverzicht in Limosa. Het ledenaantal blijft nog gestadig stijgen en bedraagt momenteel ca. 155.