Elk halfjaar brengt de Club van Zeetrekwaarnemers een verslag uit over de zeetrek langs de Nederlandse kust. Doordat op de Waddeneilanden in vergelijking met de Hollandse kust weinig wordt waargenomen, worden de gegevens van het Waddengebied soms niet verwerkt in grafieken of slechts summier besproken, omdat ze niet goed vergelijkbaar zijn.Ook valt uit deze verslagen niet af te lezen hoe de trek op één bepaalde plaats verloopt.Om ook uit het Waddengebied een enigszins vergelijkbaar verslag te hebben dat een overzicht geeft van het verloop van de zeetrek al -daar, is het onderstaande verslag samengesteld.De werkwijze was als volgt: eerst hebben we (wij zijn in dit geval Kees Roselaar en ondergetekende) al onze zeetrekgegevens uit de afgelopen 6 jaar bij elkaar gezocht.We kwamen op 609½ uur. geteld in de periode 1973 – 1979 en als volgt over die jaren verdeeld: 1973: 7½ uur 1977: 75 uur 1974: 34 „ 1978: 140 „ 1975: 38 „ 1979: 272 „ 1976: 43 „ Due vooral de laatste 2 jaren is redelijk veel waargenomen, maar om de overige uren niet verloren te laten gaan zijn deze ook in het verslag verwerkt.Daarna zijn per week alle uurtotalen opreteld.In de meeste grafieken echter is gebruik gemaakt van een twee-weekse periode, dit vooral om vertekeningen in het uurgemiddelde die ontstonden door een gering aantal waarnemingsuren zoveel mogelijk weg te werken. Dat was met name het geval in het voorjaar, aangezien in de eerste helft van het jaar voel minder frequent is waargenomen.In de uurgemiddelde-grafieken zijn alleen de vogels die hetzij noord-, hetzij zuidwaarts vlogen opgenomen, de ter plaatse aanwezige vogels zijn niet in de grafieken verwerkt. Overigens is slechts van 12 wat algemenere soorten een dergelijke grafiek genaakt. Het verslag kan geen compleet beeld geven, maar verschaft wel enig inzicht in hoe de trek langs de Noordzeekust van Texel verloopt.