Als zesde publicatie van de Zeetrek Waarnemers Scheveningen is dit voorjaar het jaarverslag over 1982 verschenen. Ditmaal is voor een geheel andere opzet gekozen dan in de voorafgaande jaren. Het trekoverzicht, waarin het vogeltrekgebeuren chronologisch wordt weergegeven, vormt nu de hoofdmoot. De trekpatronen over het gehele jaar van de afzonderlijke soorten zijn weergegeven in de staafdiagrammen die dit jaar gemaakt zijn met behulp van de microcomputer. De uitgebreide bespreking der soorten is beperkt tot een overzicht waarin per soort de voor- en najaarstotalen, de eerste en laatste waarnemingsdata en de hoogste uurtotalen zijn vermeld. Speciale aandacht wordt in dit verslag besteed aan de nearctische meeuwen te Scheveningen. N.a.v. recente en enige minder recente waarnemingen wordt hieraan een appendix en een deel van de fotopagina’s gewijd. Geïnteresseerden kunnen het verslag bestellen door storting van ƒ 6,- op girorekening no. 3933305 t.n.v. B. Haase te Scheveningen o.v.v. ZWS-verslag 1982. Tevens zijn nog verkrijgbaar de verslagen over 1979, 1980 en 1981 (prijs ƒ 6,-; bestelwijze als boven vermeld).