In dit verslag zijn de gegevens van de simultaantelling nader uitgewerkt, Aangezien de trek in het betrokken weekend een vrij grillig verloop had langs de kust zijn alleen die soorten besproken die een duidelijke trek vertoonden. Ook worden enkele soorten besproken die op een paar posten wel aanwezig waren en op andere ontbraken. Over het geheel genomen is deze simultaantelling weer een succes geweest, op vrijwel alle posten werd een dusdanige reeks uren waargenomen dat de gegevens goed vergelijkbaar zijn. De resultaten van de enige buitenlandse post welke werd bemand (Cape Griz Nez) laten een beeld zien dat goed aansluit bij de gegevens van de Nederlandse kust.