De simultaantelling van 21 en 22 april j.l. beloofde door het grote aantal telposten dat bemand kon worden bijzonder interessant te worden. Helaas lieten de vogels het op beide dagen goeddeels afweten, waardoor de simultaantelling toch vrij onbevredigend verliep. De aantallen vogels die langs trokken waren bovendien nogal ongelijk verdeeld over de telposten (de Hondsbossche sprong qua aantallen ver boven de andere telposten uit), zodat op veel plaatsen de zeetrek uitermate saai was. Aan het verzoek om in ieder geval van 7 tot 12 uur te tellen werd bij de meeste posten overigens wel gehoor gegeven. Daardoor konden van enkele soorten die wel een interessant trekbeeld te zien gaven grafieken getekend worden. De vorm van die grafieken is t.o.v. de vorige simultaantellingverslagen nogal gewijzigd. Dit is vooral gedaan omdat die “oude” figuren door de doorgetrokken lijnen te veel suggesties wekten over het aantalsverloop langs de kust. Dit jaar werd ook geteld bij Oostende (België) en vanaf de IJsselmeerkust van de Noordoostpolder (de “Rotterdamse Hoek”). Daar van de meeste soorten de aantallen klein waren, zullen geen soortbesprekingen plaats vinden, doch zal volstaan worden met twee algemene dagoverzichten. Tot slot wil ik alle tellers bedanken die, ondanks de weinige vogels, toch dit verslag mogelijk maakten.