In het voorjaar van 1985 zal een poging worden gedaan om door middel van een internationaal project onder coördinatie van de Wader Study Group de precieze trekroutes en de locaties van de pleisterplaatsen van enkele kwantitatief belangrijke soorten steltlopers vast te stellen (Piermma 1984). In dit kader zal o.a. in diverse gebieden getracht worden zo veel mogelijk steltlopers te vangen en te kleurmerken. Voor de Nederlandse vogelaars zijn waarschijnlijk de merkacties in Mauretanië (Banc d’Argutn), Portugal en Frankrijk het belangrijkst. Daarnaast zullen ook in Wast-Duitsland en Groot-BritanniS steltlopers worden gekleurd. De meeste aandacht zal uitgaan naar de volgende é soorten; Bontbekplevier, Zilverplevier, Kanoetstrandloper, Drieteenstrandloper, Bonte Strandloper en Rosse Grutto. Omdat al deze soorten gedurende de voorjaarstrek langs met name de Hollandse kust in redelijke tot zeer grote aantallen trekkend kunnen worden waargenomen {Van Dijk 4 N&asink 1360, Csmphuijsen & Van Dijk 1983), lijkt het zinvol om de actieve leden var» de Club van Zeetrekwaarnemers van het bestaan van dit project op de hoogte te stellen.