Op 13 verschillende telposten werd dit voorjaar door 41 personen meegewerkt aan de simultaantelling. Van tevoren was speciale aandacht gevraagd voor tellen in het Waddengebied. Dit resulteerde in twee “nieuwe” telposten op Rottumeroog en bij de Eemshaven in NO-Groningen. Ook werd nog een uur ontvangen uit Lauwersoog en werden enkele uren gemaakt aan de wadzijde van Texel. Zeker wanneer in de toekomst ook langs de Friess gekeken zou kunnen worden (bv. Harlingen) zouden we zo een beter beeld kunnen krijgen van de trekbewegingen, die door het Waddenzeegebied plaats vinden. Hoewel er in het oostelijk Waddengebied wel bezette posten waren aan de Waddenzee zelf, werd er hier niet over de Noordzee waargenomen, zodat er ten oosten van Texel een groot “gat” valt voor wet betreft het Noordzeegebeuren. Het weer werkte het telweekeinde niet bepaald mee om de tellers een rustige telling te bezorgen. Lage temperaturen, veel vind en een veelheid aan vormen van neerslag zorgden ervoor dat niet iedereen het de gevraagde periode wist uit te houden. Wat betreft vogels was er echter genoeg te zien, hoewel niet veel soorten sterke trek vertoonden. Afgezien van de noordwaarts vliegende Rosse Grutto’s en sterns had het weekeinde een bijna herfstachtig karakter.