De simultaantelling gehouden op 17, 18 en 19 mei kan als goeddeels mislukt beschouwd worden. Ten eerste kwamen er van slechts vijf posten (Hondsbossche, Huisduinen, Texel, Eemshaven en ook Borkum) uurtotaalkaarten binnen, ten tweede liet de groep vogels, waarvoor deze telling min of meer georganiseerd was (de steltlopers en dan met name de Kanoetstrandloper) het vrijwel geheel afweten. Een en ander was vooral te wijten aan de weersomstandigheden, die sterke doortrek van deze vogels niet toestonden. De Zwarte Zeeëend en de Noordse Stern/ Visdief gaven daarentegen wel sterke doortrek te zien; deze soorten worden verderop in het verslag dan ook besproken in meer detail. Overigens waren deze vogels alleen te zien bij de Hondsbossche, Huisduinen en Texel. Bij de Eemshaven en op Borkum werd, op enkele groepen Grauwe Ganzen na nauwelijks doortrek van welke soort dan ook geconstateerd. Rest mij nog de waarnemers te bedanken die ondanks weinig inspirerende zeetrek toch vele uren aaneen op hun post verbleven.