CvZ en LWVT, twee verenigingen in Nederland, die zich beide met vogeltrek, c.q. vogelverplaatsingen bezig houden en tussen welke tot op heden nog vrijwel geen contact of samenwerking heeft plaats gevonden. Om hier verandering in te brengen, wil ik langs deze weg proberen belangstelling te wekken voor de simultaantellingen van de LWVT en daarop aansluitend een voorstel formuleren voor participatie van zeetrektelposten, die daarvoor belangstelling hebben, aan deze simultaantellingen. Als dit allemaal lukt, zal het binnenkort mogelijk zijn om zeetrek en landtrek met elkaar te gaan vergelijken.

Mededelingen van de Club van Zeetrekwaarnemers

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Zeevogelgroep

Hans van Gasteren. (1986). Voorstel tot samenwerking tussen de Club van Zeetrekwaarnemers (CvZ) en de Landelijke Werkgroep Vogeltrek Tellingen (LWVT). Mededelingen van de Club van Zeetrekwaarnemers, 9(2), 59–64.