In zijn huidige vorm is de uurtotaalkaart nu alweer enige jaren in gebruik. Het is gebleken dat deze kaart zeer goed bruikbaar is en hij heeft dan ook al, vooral qua efficiëntie, zijn vruchten afgeworpen. De uurtotaalkaart zelf levert dan ook geen problemen op, doch de invullers van deze kaarten willen nog al eens dusdanig onduidelijke informatie op de kaarten vermelden dat het voor de samenstellers van de halfjaarverslagen soms niet geheel duidelijk is wat ze met deze informatie aan moeten. Daarnaast kregen we bij het uitwerken ook af en toe te maken met (vaak consequent) foutieve invullingen. Met name met betrekking tot de “extra” gegevens (die in de vierde kolom facultatief verschaft kunnen worden) blijkt dat deze vaak op een zodanig inconsequente en onlogische wijze worden verstrekt, dat hun bruikbaarheid vrijwel nihil is. Het tot dusver ontbreken van richtlijnen hiervoor is aan deze onduidelijke invulling debet. Vandaar dat ondergetekenden ertoe hebben besloten enige richtlijnen voor het consequenter en logischer invullen van de uurtotaalkaart hebben opgesteld waarvan wij hier kond doen. Tevens zullen we hier de aandacht vestigen op de meest voorkomende “foutieve” invullingen. De door Jan den Ouden in 1983 opgestelde handleiding voor dit model uurtotaalkaart blijft nog volledig van kracht. De hier opgestelde richtlijnen moeten als een aanvulling hierop worden beschouwd. Wanneer men zich aan de hier te geven aanwijzingen en suggesties consequent zou willen houden, hebben we goede hoop dat interpretatie en bruikbaarheid van de verzamelde en te verzamelen gegevens nog toe zal nemen.