Friesland is niet bepaald een provincie die je associeert met Wespendieven, eerder met Bruine Kiekendieven. Toch kent ook Friesland een forse lap zandgrond, vooral in het zuidoosten (grenzend aan Drenthe; vandaar de naam Drents-Friese Woud). Dat hier Wespendieven zouden moeten broeden, lag voor de hand. Maar vinden ho maar. Tot nu toe werd alleen in 1986 een broedgeval bekend, toen in Boswachterij Appelscha twee jongen werden geringd (Johan Krol). In het eerste deel van Vogels in Friesland wordt verder Albarda (1896) aangehaald, die een broedgeval vermeldt voor Beetsterzwaag. Volgens zijn zeggen waren er drie jongen, waarvan er eentje werd geschoten. Een nest met drie jongen is zeer uitzonderlijk (meestal twee, soms één), en zolang niet meer bekend is over de datum waarop het nest werd gevonden en in welke collectie het geschoten jong uithangt, kan deze waarneming gevoeglijk naar het rijk der foutieve determinaties worden verwezen. De waarneming van G.F. Makkink daarentegen, van een exemplaar nabij Beetsterzwaag op 7 augustus 1944, lijkt betrouwbaarder. Verder zou er in 1970 een broedgeval in Boswachterij Appelscha zijn geweest (Vogels in Friesland I: 334).