Sinds 1993 worden dichtbij de bebouwing van Appelscha jaarlijks twee paar Torenvalken aangetroffen. De vogels broeden hier in torenvalkkasten of in melkbussen die in bomen zijn opgehangen op 80-100 m van de lintbebouwing. Deze broedgevallen volgden op enkele jaren waarin legsels van Torenvalken mislukten in het aangrenzende cultuurlandschap. Twee van die mislukkingen konden worden toegeschreven aan Haviken die het torenvalkvrouwtje in de broedfase hadden gepakt. Het is niet uitgesloten dat deze gebeurtenissen de Torenvalken ertoe hebben bewogen in de buurt van bebouwing te gaan broeden.