Op 25 mei 1998 is de Flora- en Faunawet in werking getreden. Deze wet is de opvolger van o.a. de Vogelwet 1936, de Jachtwet en de Wet Uitheemse Bedreigde Dier- en Plantensoorten. De Flora- en faunawet verbiedt onder meer om (delen van) beschermde dieren in huis te hebben. Weinigen hebben er misschien bij stilgestaan, maar als we de nieuwe wet naar de letter interpreteren vormen roofvogelslagpennen ook een onderdeel van een beschermde diersoort. Dit zou betekenen dat roofvogelonderzoekers, die in het gelukkige bezit zijn van een collectie ruipennen van Havik en Sperwer, iets doen wat niet door de beugel kan. Gerrit van Ommering van het Ministerie van LNV kon mij gerust stellen. Als het gaat om het bewaren van ruipennen ten behoeve van onderzoek moet de wet naar de geest en niet naar de letter worden uitgelegd, en zijn ruipencollecties dus geoorloofd. Geen reden tot zorg dus. Ik wil nog wel even benadrukken dat het werkelijk om ruipennen moet gaan. Het bezit van niet-geruide pennen van roofvogels is dus niet toegestaan, om maar te zwijgen van een slagpen waar de rest van de roofvogel nog aanzit!