Vele bomen zijn beklommen, legsels geteld en eieren opgemeten. De eerste kleine haviken en buizerds zijn alweer uit hun ei gekropen. Het broedseizoen is in volle gang. De eerste indruk van dit j aar is dat het met het merendeel van de roofvogels beter gaat dan het afgelopen jaar. Meer buizerds zijn tot broeden overgegaan en zowel buizerd als havik produceren grotere legsels. Bij de buizerds zijn meerdere vierlegsels gemeld, bij de havik zelfs een vijflegsel. Ook is er weer een melding van een legsel van de buizerd op de grond, ditmaal in de Eempolders bij Eemnes. Helaas is het op tweede paasdag door predatie verloren gegaan. In een volgende Takkeling kunt u er meer over lezen. Over de torenvalk klinken minder positieve geluiden. Inventariseerders uit allerlei provincies melden nestkasten die leeg blijven. Nu is het voorjaar in 2003 over het algemeen laat op gang gekomen en lijken veel roofvogels later met broeden te zijn begonnen dan anders. Hopelijk betekent dit dat een deel van de nog niet broedende torenvalken op een later moment alsnog met de eileg zal starten. Op internet werd melding gemaakt van een nieuwe belager van de torenvalk: de nijlgans. In Holthone broedt een nijlgans in een torenvalkkast; pech voor de torenvalk.