Ten behoeve van het bos onderhoud zijn enige binnenduinbossen tot in het vroege voorjaar uitgedund. Het leek ons interessant om na te gaan wat de gevolgen hiervan zouden zijn op het broedvogelbestand van deze bossen. Omdat wij niet over broedvogelinventarisatiegegevens beschikken, voordat het uitdunnen plaats vond, kan slechts een vergelijking worden gemaakt met een niet-uitgedund bos dat in grootte, ouderdom en samenstelling van de vegetatie vrijwel gelijk is aan het uitgedunde bos. Het uitdunnen geschiedde o.a. in het Starre- en Huttebos.