Toen in 1970 na het inventariseren van enige uitgedunde hossen in de A.W..duinen hleek dat de vogelstand in deze hossen verontrustend achteruit was gegaan, werd kontakt opgenomen met de voor het beheer van deze hossen verantwoordelijke personen, Er is toen overeengekomen dat de Vogelwerkgroep Haarlem zou trachten zoveel mogelijk terreinen in de A.W. duinen te inventariseren op hroedvogels, om zo de noodzakelijke gegevens te verstrekken voor een meer op natuurbehoud gericht beheer. Bij bepaalde in het terrein uit te voeren werkzaamheden moet het namelijk mogelijk zijn, door kleine wijziging van de manier van werken, de voor de vogels zo belangrijke broedgelegenheid te sparen. Om de achteruitgang van de broedvogels in de toekomst te helpen voorkomen heeft de Vogelwerkgroep Haarlem getracht zoveel mogelijk dié terreinen te inventariseren, waarvan men kon vermoeden dat ze belangrijk genoeg waren om te beschermen. Het is aannemelijk dat in dergelijke terreinen eventuele werkzaamheden grote schade aan de vogelstand te weeg zouden kunnen brengen.