Evenals vorige jaren werden ook in 1971 eendentellingen gehouden om te trachten het aantal broedparen vast te stellen. Er werden dit jaar twee tellingen gehouden, t.w. op 16 mei en 11 juli. De eerste telling was om de aantallen broedvogels vast te stellen en de tweede telling om na te gaan hoe de broedresultaten waren.