Vanaf 1964 werden enkele tellingen aan Veldleeuweriken – territoria in de infiltratiegebieden I en/of II uitgevoerd. Hierover werd in de diverse jaarverslagen van het vogelonderzoek in de A. W. duinen bericht. In 1972 deed zich een gelegenheid voor om deze tellingen te herhalen, waarbij bovendien het derde infiltratiegebied betrokken kon worden. Ook werden bij intensief doorkruisen van deze gebieden alle verder zingend aangetroffen zangvogels aangetekend. Dit resulteerde in een zeer nauwkeurig beeld voor enkele frekwent zingende vogels (zoals bijv. de Fitis) en in een wat minder betrouwbaar, doch als minimum waarde te hanteren beeld van andere soorten (zoals bijv. de Grasmus). Het telwerk werd veelal tezamen met de heer en mevr. K. Vlaanderen gedaan. Na het seizoen verstrekten de heren T.M.v. Spanje en H. Vader bovendien nóg enige inlichtingen die in het verzamelde materiaal opgenomen konden worden.