Het geinventariseerde terrein bevindt zich aan de oostzijde van het middenduin en is een deel van een grote duinvlakte. Vroeger stond er een boerderij op het Vogelenveld en de aktiviteiten van de vroegere bewoners van deze boerderij drukken ook nu nog een duidelijk stempel op het grootste deel van het terrein. Van het 33,3 ha. grote gebied is 13 ha. voormalig weiland, wat nog duidelijk zichtbaar is, verder zijn nog bouwlandjes aanwezig ter grootte van 3 ha, waaromheen houtsingels. Er is ± 9,3 ha bos aanwezig waarvan de helft duidelijk aangeplant is en vroeger dienst deed als Eiken- en Elzenhakhoutbos, Houtsingels (voornamelijk bestaand uit Eiken) en een lepenlaan. De andere helft van het bos de -Del van Schrama- is min of meer natuurlijk en bestaat uit een bosje Grauwe Abelen en een Berkenbosje met ondergroei van Meidoorn, Gelderse Roos, Egelantier en Kamperfoelie met aan de randen nog enige Kardinaalsmutsen en Wilgen. Verder zijn nog aanwezig enkele kleine duinstruwelen van Berk, Meidoorn en Vlier met ondergroei van Duindoorns en Kruipwilg. Enige zeer oude solitair staande Grauwe Abelen en Lepen kompleteren het geheel. In het westelijk deel van het terrein zijn nog enkele Duindoornveldjes. Het overige terrein bestaat uit vrij open duin met een ruige begroeiing van Helm en andere grassen waarin, eilandjes van Kruipwilg en Duindoorn. Het grootste deel van het terrein is vlak met een gemiddelde hoogte van 4,5 m boven A.P.