Evenals in de voorafgaande jaren werd ook in het broedseizoen 1975 door de heer en mevrouw K. Vlaanderen en ondergetekende veel werk besteed aan verdere broedvogelinventarisaties. Slechts voor de grote meeuwensoorten werd de telling ook gehouden buiten de infiltratiegebieden, voor alle andere soorten – voor zover al in de telling betrokken- vormden uitsluitend deze infiltratiegebieden het werkterrein. Vooral het oudste (eerste) infiltratiegebied werd op verschillende broedvogelsoorten grondig uitgekamd. Omdat dit terrein ook in april en mei herhaalde malen kon worden bezocht, werden nu -door ons voor het eerst- ook nauwkeurige cijfers over steltlopers-broedvogels verzameld.