Evenals in voorgaande jaren zijn ook nu weer in dit verslag de resultaten opgenomen van enige onderzoekjes die door ééa of meer personen apart verricht zijn. De verslagen van deze onderzoekjes zijn woordelijk overgenomen en zijn geheel voor verantwoording van de respektievelijke onderzoekers. De veldwaarnemingen zijn samengesteld uit de gegevens van de heren K. Beylevelt, F.J. Koning, P. C. van Spanje, T. M. van Spanje, H. Vader en J . Walters. Hierbij dient opgemerkt te worden dat door de medewerkers niet gedurende het gehele jaar frekwent werd waargenomen. Het merendeel van de waarnemingen werd verricht tijdens broedvogelinventarisaties in een beperkt gebied (J. Walters en F.J. Koning) en tijdens de ringaktiviteiten in de nazomer en herfst, ook in een beperkt gebied door de overige waarnemers. Bovendien werden door de heer J. Walters over het jaar 1978 geen waarnemingen ingediend, omdat hij dat jaar niet de vereiste fietsvergunning heeft gekregen.