Het Nationale Park “De Kennemerduinen” werd in 1950 gesticht. Van de toenmalige eigenaar werd ca. 1200 ha duinterrein gekocht, dat in 1958 door de aankoop van het Jachtduin nog met 40 ha werd vergroot. Het gebied is gelegen in de gemeente Bloemendaal en grenst in het noorden en zuiden resp. aan het landgoed Duin en Kruidberg en het Kraansvlak, twee min of meer vergelijkbare duinterreinen. In de loop der jaren zijn door leden van de Vogelwerkgroep Haarlem (thans Zuid-Kennemerland) in de Kennemerduinen enorm veel broedvogelinventarisaties uitgevoerd. De allereerste inventarisatie-activiteiten werden reeds ontplooid in 1952. Dat eerste jaar toonden de inventariseerders zich reeds zeer actief en werd een serieuze poging gedaan om de gehele broedvogelbevolking van de Kennemerduinen gebiedsdekkend te inventariseren. De resultaten van deze inventarisatie kunnen als zeer waardevol worden beschouwd. Zij geven een goede indruk van de broedvogelsamenstelling van het gebied in vroeger jaren en vormen als zodanig een belangrijke basis voor verder broedvogelonderzoek.