In 1990 werden voor alle zangvogels tezamen ca. 1035 territoria gevonden, dus 559 territoria per 100 hectare, (betrekking hebbende op 185 ha land en moeras; zie p.1 onderzoeksgebied). Dit is weer een toename ten opzichte van voorgaande jaren. Soorten die duidelijk toenamen, waren Winterkoning, Kleine Karekiet, Grasmus, Tuinfluiter, Tjiftjaf, Sprinkhaanrietzanger, Fit is en Koo1mees. Ongeveer gelijk bleven Heggemus, Nachtegaal en Rietgors terwijl Rietzanger, Eosrietzanger en Braamsluiper achteruitgingen. De predatiedruk, afgemeten aan het broedsucces van de Knobbelzwaan, is duidelijk afgenomen in 1990 (1988:1% ; 1989:2% en in 1990 15% kans op het uitkomen van een legsel). Ook de broedresultaten van andere soorten duiden op een afname van ae predatiedruk, bijvoorbeeld Fazanten kregen voor het eerst sinds jaren jongen (tenminste drie uitgekomen legsels). Hoewel het broedresu1taat van de Wilde Eend ongeveer gelijk bleef en de Tafeleend in het geheel geen jongen kreeg, kwam het totaal aantal puin van watervogels (eenden, koeten, fuutachtigen) toch weer hoger uit; namelijk op ca. 350 (1986:140-160; 1987:65-70; 1988; ca. 190; 1989: ca. 250). Kokmeeuw en Zilvermeeuw hebben niet gebroed. Van de Stcrmrneeuw werd één nest in een Vlier gevonden (broedsucces nihil). Van de Scholekster werd één nest gevonden. Er waren ongeveer vijf territoriale paren aanwezig. De Kievit was met drie broedparen vertegenwoordigd. Alle broedparen produceerden nesten met eieren. Van zowel de Scholekster als de Kievit gingen alle legsels verloren door predatie. Wanneer het een en ander wordt samengenomen kan geconcludeerd worden dat er een, zij het geleidelijke, vooruitgang zit in de reproductie van de meeste soorten. De predatie, met als grootste grondpredator de Vos, wordt geleidelijk aan minder. Het aéntal Vossen is echter niet afgenomen in het eerste infi1tratiegebied. In 1982 werden er nog 31 burchten gevonden in de gehele AWD, waarvan twee in het eerste infi1tratiegebied (med. H.J.Verdonk), terwijl er in 1990 drie burchten werden gevonden in het eerste gebied.(med. H.Vader).