Twee leden van de Vogelwerkgroep, J. v. d. Elst en Th. Mulder, hebben bovengenoemd gebied (ca. 2 km2) geïnventariseerd van 13 april tot 15 aug. 1958. Uit het rapport, dat daarover is uitgebracht, zien wij, dat daar 29 vogelsoorten broedden en dat er 83 soorten zijn waargenomen. Grotendeels komen deze soorten overeen met die aan het Meer in de Kennemerduinen. Er zijn echter enkele soorten, die wel als broedvogel in het Infiltratiegebied voorkwamen, maar niet in het Kennemerduinmeergebied. Dit zijn: slobeend (1 paar), wulp (17 paar), tureluur (3 paar), veldleeuwerik (max. 14 zingende ♂♂ geteld) en tapuit, roodborsttapuit en paapje (elk 1 paar).