Uit verschillende waarnemingen is gebleken dat de Oeverzwaluw nog steeds in aantal achteruit gaat. De oorzaken hiervan zijn vele. Enkele wil ik hier noemen: bestaande kolonies worden vaak verstoord of vernield, ze liggen veelal in recreatieterreinen. Door afnemende aktiviteiten in de woning en wegenbouw minder tijdelijke broedplaatsen. Met kolonies b.v. bij zandafgravingen wordt te weinig rekening gehouden in de broedperiode. Daarom voorjaar 1985 een provinciale inventarisatie.