Tot voor kort had Drente geen eigen vogeltijdschrift. In 1986 werd in die leemte voorzien met deel 1 van 'Drentse Vogels', niet een echt tijdschrift, maar een jaarlijkse uitgave. Tenminste, dat was de bedoeling. Financiële problemen verhinderden echter het gewenste vervolg. Dit voorjaar is dan uiteindelijk 'Drentse Vogels 2/3' verschenen. De uitgave ziet er uit als pakweg een SBB-rapport en is 204 pagina's dik. De tekst is wel érg ruim getypt: in één pagina Grauwe Gors zouden zeker twee pagina's Drentse Vogels gaan. De eerste 56 bladzijden zijn gevuld net verslagen van wintertellingen, hoofdzakelijk opsommingen van getelde aantallen. Vanaf bladzijde 57 vinden we leesbaarder verhalen van uiteenlopende kwaliteit. De meeste behandelen één soort, veelal het voorkomen als broedvogel. Zeer lezenswaardig en ook voor veel leden van Avifauna Groningen interessant is een artikel van Peter Venema over rietganzen in het Leekstermeergebied. Tenslotte is er een interessante bijdrage van Arend van Dijk over schattingen van Drentse broedvogelaantallen. (HvdB)