De eidereend is een talrijke broedvogel op alle Waddeneilanden, maar broedgevallen langs de vastelandskusten van Friesland en Groningen zijn schaars. Vogels van Groningen (Boekema et al. 1983) vermeldt één nestvondst; wel wordt het vermoeden uitgesproken dat de soort jaarlijks langs de kust zou broeden. De broedvogelinventarisaties van het Lauwersmeer (Altenburg et al. 1985, Deemster 1988) geven aan dat de soort hier een onregelmatige broedvogel is. Nu is de eidereend een uitermate lastig te inventariseren soort: de vrouwtjes zitten erg vast Jop het nest zodat een gebied bijzonder grondig moet worden onderzocht. Daarnaast kunnen creches met jongen in korte tijd grote afstanden afleggen. Broedvogelinventarisaties van de kwelders langs de Noordkust in 1983 (Van Scharenburg 1985) en in 1987 (Werkgroep Koloniebroedvogels) leverden geen duidelijke aanwijzingen voor broedende eidereenden. Tijdens de inventarisaties in 1988 werden bij toeval 2 nesten gevonden.