Veel Gors-lezers hebben dit rapport al in hun bezit, hetzij omdat ze aan de totstandkoming ervan hebben meegewerkt, dan wel omdat ze op een recente Avifauna-avond een exemplaar hebben aangeschaft. Het belang van het rapport voor de Groningse ornithologie is echter zodanig, dat het hier niet onbesproken kan blijven. Aanleiding voor het onderzoek dat aan het rapport ten grondslag ligt, was de toename van het aantal 'hoge obstakels', zoals windmolens en hoogspanningsleidingen. Doel was het in kaart brengen van de 'dagelijkse vogeltrek'. De term dient begrepen te worden als tegenstelling tot 'seizoentrek', dat is de trek tussen broed- en wintergebieden. Dagelijkse trek speelt zich af op lokaal niveau. In het verslag wordt eronder verstaan: – de trek van en naar slaapplaatsen – de trek van en naar hoogwatervluchtplaatsen – de 'trek tussen broedplaatsen en foerageergebieden (bij kolonievogels).