Sinds jaar en dag worden langs de Groninger kust hoogwatertellingen gehouden (in het kader van landelijke en internationale tellingen), waaraan verscheidene Avifauna-leden meedoen. Tot nu toe ontvingen alleen de tellers nieuwsbrieven met de telresultaten. Vanaf nu zal de tekst van deze nieuwsbrieven als vaste rubriek in de Grauwe Gors worden opgenomen, zodat ook anderen er kennis van kunnen nemen. Daarbij gaat het niet om een droge opsomming van telgegevens: enkele opvallende resultaten worden er uitgelicht en in breder verband (bijv. toe- of afname over de jaren) besproken.