In 1989 is in de provincie Groningen voor het derde achtereenvolgende jaar een integrale broedvogelinventarisatie uitgevoerd van kluut, plevieren, meeuwen en sterns. Deze inventarisaties worden gecoördineerd door de Werkgroep Koloniebroedvogels, in het kader van het Bijzondere Soorten Projekt (BSP) van SOVON. In dit artikel wordt verslag gedaan van de resultaten.