Vanaf 1976 zijn in de maand oktober aan de Noordkust 4 volledige hoogwatertellingen uitgevoerd. Deze tellingen dateren uit 1976, 1979, 1984 en 1989 (bron: mededelingen Wadvogelwerkgroep Groningen). Het ontbreken van tellingen uit de tussenliggende jaren maakt het onmogelijk soorttrends te berekenen, zoals voor de mei- en januari-tellingen. We kunnen uiteraard wel naar de verschillen tussen de jaren kijken. Om de resultaten van deze oktobertelling in een bredere context te kunnen plaatsen, is niet alleen gekeken naar de verschillen tussen de jaren, maar ook naar de verschillen tussen de Noordkust en de Dollard, naar de betekenis van de maand oktober in de doortrekcyclus en naar de waarde van de Noordkust voor vogels aan de hand van de 1%-normoverschrijding.