In de maanden oktober en november 1988 werden op de telpost Egypteneinde bij Meeden op 23 dagen tellingen verricht van overtrekkende vogels. Het voornaamste doel van deze trektellingen was meer inzicht te verkrijgen in het verloop van de doortrek over de dag. Omdat van alle passerende vogels meerdere bijzonderheden werden genoteerd kwam er ook veel materiaal beschikbaar over andere aspecten van de trek. In dit artikel wordt een poging gedaan een en ander samen te vatten voor wat betreft de sperwer. Na een beschrijving van de telpost en de gevolgde methode wordt o.a. ingegaan op het verloop van de trek over het seizoen, het verloop van de trek over de dag, trekrichtingen en vlieghoogtes. Voor zover mogelijk worden vergelijkingen gemaakt met gegevens van andere telposten in Groningen. De Groningse gegevens worden ook vergeleken met die van telposten elders in het land.